ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У складу са одредбом члана 23. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) ЈП „ Водовод и канализација Гроцка“, Петра Драпшина бр. 21, 11306 Гроцка, МБ 17536320, ПИБ 103222777 као руковалац подацима о личности, објављује следеће

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБРАДИ И ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА“

Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) у даљем тексту: Закон) примењује се на обраду података о личности која се врши, у целини или делимично, на аутоматизован начин, као и на неаутоматизовану обраду података о личности који чине део збирке података или су намењени збирци података. Закон се примењује на обраду података о личности коју врши руковалац, односно обрађивач који има седиште, односно пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије, у оквиру активности које се врше на територији Републике Србије.

Поједини изрази коришћени у информацији и њихово значење

 • пoдaтaк o личнoсти” je свaки податак кojи сe oднoси нa физичкo лицe чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета;
 • лице на које се подаци односе” је физичко лице чији се подаци о личности обрађују;
 • обрада података о личности” је свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање, откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно достављањем, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништавање (у даљем тексту: обрада);
 • ограничавање обраде” је означавање похрањених података о личности у циљу ограничења њихове обраде у будућности;
 • збирка података” је сваки структурисани скуп података о личности који је доступан у складу са посебним критеријумима, без обзира да ли је збирка централизована, децентрализована или разврстана по функционалним или географским основама;
 • руковалац” је физичко или правно лице, односно орган власти који самостално или заједно са другима одређује сврху и начин обраде. Законом којим се одређује сврха и начин обраде, може се одредити и руковалац или прописати услови за његово одређивање;
 • обрађивач” је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о личности у име руковаоца;
 • трећа страна” је физичко или правно лице, односно орган власти, који није лице на које се подаци односе, руковалац или обрађивач, као ни лице које је овлашћено да обрађује податке о личности под непосредним надзором руковаоца или обрађивача;
 • пристанак” лица на које се подаци односе је свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено изражавање воље тог лица, којим то лице, изјавом или јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о личности који се на њега односе;
 • повреда података о личности” је повреда безбедности података о личности која доводи до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене, неовлашћеног откривања или приступа подацима о личности који су пренесени, похрањени или на други начин обрађивани;
 • Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности“(у даљем тексту: Повереник) је независан и самостални орган власти установљен на основу Закона, који је надлежан за надзор над спровођењем Закона и обављање других послова прописаних Законом.

Одредбом члана 23. Закона регулисано је да, ако се подаци о личности прикупљају од лица на која се односе, руковаоц подацима о личности је дужан да пружи следеће информације:

Идентитет и контакт подаци руковаоца

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка“,Петра Драпшина бр. 21, 11306 Гроцка, МБ 17536320, ПИБ 103222777, 011/ 8500 885

Контакт подаци лица за заштиту података о личности

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “ је у циљу постизања стандарда утврђених Законом одредило Алму Аћимовац за лице за заштиту података о личности, којој се можете обратити у вези са обрадом и заштитом података о личности, као и остваривањем права гарантованих Законом. Лицу за заштиту података о личности можете се обратити путем имејл адресе jpvodovodgrocka@gmail.com на број телефона: 011/8500 885 или на адресу Петра Драпшина  бр. 21, 11306 Гроцка, са назнаком: За лице за заштиту података о личности.

Сврха обраде података о личности

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка“ је комунално предузеће које је општина Гроцка основала за обављање комуналних делатности: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  обрађује податке о личности корисника услуга у обиму који је неоходан за обављање комуналних делатности за чије је обављање основано ово предузеће, а све у складу са Законом о комуналним делатностима, односно у циљу пружања комуналних услуга, у циљу прикључења на уличну водоводну и канализациону мрежу и осталих услуга, у циљу спровођења контроле и адекватног процесуирања свих захтева лица на које се подаци односе, ради наплате потраживања, ради покретања и вођења спорова, у циљу евиденције поднетих захтева и у друге сврхе које су у директној вези са обављањем делатности за које је основано ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  обрађује податке о личности запослених и чланова њихових породица, лица ангажованих ван радног односа, бивших запослених и пензионера ради извршења правних обавеза ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “ у складу са прописима из области рада, пензијског, инвалидског, здравственог и социјалног осигурања, пореских и рачуноводствених прописа и прописа из области безбедности и здравља на раду и у друге сврхе које су у директној вези са радом или ангажовањем лица ван радног односа. Подаци запослених и других радно ангажованих лица се такође обрађују у мери у којој је то потребно ради закључења и извршења одговорајућег уговора са овим лицима.

Правни основ обраде података о личности

Правни основ за обраду података о личности зависи од категорије лица на коју се односе подаци о личности и у том смислу наводимо, али се не ограничавамо, на следеће правне основе:

 • Основ за обраду података о личности корисника комуналних услуга је Закон о комуналним делатностима, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о платном промету, Закон о рачуноводству, Закон о ревизији;
 • Основ за обраду података о личности запослених у ЈП„Водовод и канализација Гроцка “ и лица ангажованих ван радног односа је Закон о раду, Закон о евиденцијама у области рада, Закон о здравственом осигурању, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закон о државним и другим празницима у Републици Србији, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити од пожара, Закон о приватном обезбеђењу, Закон о одбрани, Закон о војној, радној и материјалној обавези, Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Закон о критичној инфраструктури, Закон о рачуноводству, Закон о ревизији;
 • Податке о личности за чију обраду ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  нема законско овлашћење прикупљаће на основу пристанка датог у складу са Законом.

Подаци о примаоцима података о личностима

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима, у обављању послова сарађује са полицијом, комуналном полицијом, и комуналном инспекцијом, а сарадња нарочито обухвата: међусобно обавештавање, размену информација, размену података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање комуналне делатности.

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “ ради извршавања послова из своје надлежности и наплате накнаде за извршену комуналну услугу након истека рока утврђеног за плаћање доставља податке ради покретања поступка пред надлежним органима због неизвршења законом утврђених обавеза од стране корисника услуга.

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  податке о личности запослених и лица ангажованих ван радног односа доставља у складу са законским обавезама према прописима из области рада и радних односа, пореским, рачуноводственим прописима надлежним органима као што су: Министарство финансија-Пореска управа, Министарство рада, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Министарство одбране, Градска управа града Београда, ревизорски органи и институције.

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “ податке о личности запослених и лица агажованих ван радног односа доставља трећој страни у сврху закључивања уговора о осигурању уз обавезно закључивање уговора о заштити података о личности, којим ће друга уговорна страна такође гарантовати сигурност података о личности.

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  податке о личности доставља трећој страни у сврху израде и тестирања програмских апликација за обраду и праћење података уз обавезно закључивање уговора о заштити података о личности, којим ће друга уговорна страна такође гарантовати сигурност података о личности.

Рок чувања података

Рок чувања података о личности које обрађује ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  може бити одређен законом или актом донетим на основу закона, уговором или самом сврхом и потребом обраде података.

Подаци о корисницима чувају се у року који је неопходан за остваривање сврхе обраде.

Подаци о запосленима чувају се трајно у складу са законом којим се уређују евиденције у области рада.

Податке који се обрађују искључиво на основу пристанка  ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  ће обрађивати и чувати док се не оствари сврха обраде, односно до опозива пристанка.

Права лица чији се подаци о личности обрађују

У складу са Законом, лица чији се подаци о личности обрађују, имају следећа права:

Лице на које се подаци односе има право да од  ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  захтева информацију о томе да ли обрађује његове податке о личности, приступ тим подацима, као и информације прописане Законом.

Право да се његови нетачни подаци о личности без непотребног одлагања исправе. У зависности од сврхе обраде, лице на које се подаци односе има право да своје непотпуне податке о личности допуни.

Право на брисање података о личности под условима прописаним Законом.

Лице на које се подаци односе има право да се обрада његових података о личности ограничи од стране  ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  ако је испуњен један од случајева прописаним Законом.

Право на преносивост података под условима прописаним Законом.

Право да се на њега не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и профилисање, ако се том одлуком производе правне последице по то лице или та одлука значајно утиче на његов положај, а све у складу са Законом.

Право на информацију о томе да ли је давање података о личности законска или уговорна обавеза или је давање података неопходан услов за закључење уговора, као и о томе да ли лице на које се подаци односе има обавезу да да податке о својој личности и о могућим последицама ако се подаци не дају.

Уколико се обрада заснива на пристанку, лице на које се подаци односе има право да опозове пристанак у сваком тренутку. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива.

Право на притужбу Поверенику

Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику, ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона.  Подношење притужбе Поверенику не утиче на право овог лица да покрене друге поступке управне или судске заштите.

Безбедност информација

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  у свом пословању има стандард  SRPS ISO 9001 : 2015, SRPS ISO 10002 : 2019,  као и жиг „ Заштићени потрошач “ издат од Републичке Уније Потрошача , који се односи на заштиту и безбедност информација, што говори о томе да ово предузеће послује са пословним процесима на бази принципа сигурности и да је пословна политика усмерена на стална побољшавања у систему менаџмента за безбедност информација, да се према информацијама и подацима поступа одговорно, као и да се они користе и дистрибуирају професионално и сигурно.

Промене у Општим информацијама о обради и заштити података о личности

ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “  ће све измене ове информације редовно објављивати на својој интернет страници.