Основни подаци

Јавно предузеће „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке, обавља комуналну делатност скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као основну делатност.

Поред тога Предузеће обавља и друге делатности : скупљање отпадних вода, изградња осталих грађевина, изградња цевовода, услужне делатности у копненом саобраћају, услуге одржавања објеката, изградња стамбених и нестамбених зграда, изнајмњивање властитих или изнајмљених некретнина и искоришћавање воде за пољопривреду.

Назив: ЈП „Водовод и канализација Гроцка“
Адреса: Петра Драпшина бр. 21, Гроцка
Телефон: 011/85-00-885
Дежурни кориснички центар: 011/85-01-507; 066/80-64-004
Фаx: 011/85-01-506
е-маил: jpvodovodgrocka@gmail.com
wеб: www.vodovodgrocka.org.rs
Назив делатности: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Број запослених: 86
ПИБ: 103222777
Матични број: 17536320
Шифра делатности: 3600
Текући рачуни: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА: 205-0000000069514-96
Основна акта ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке су:

Одлука о оснивачком акту ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке (бр. 1756 од 18.07.2019)
Статут ЈП „ Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке (бр. 2077/1/1-1 од 28.08.2019)

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

 • Производња, дистрибуција и продаја воде
 • Скупљање отпадних вода
 • Одржавање хидрограђевинских објеката
 • Изградња хидрограђевинских објеката
 • Пружање услуга аутоцистернама за воду и фекалије
 • Услуге одржавања објеката
 • Издавање техничких услова за водоводну и канализациону мрежу
 • Технички надзор, пројектовање и инжињеринг
 • Изградња стамбених и нестамбених зграда
 • Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина
 • Искоришћавање вода за пољопривреду